نمونه سوال کتاب داری

آموزش زیست شناسی مخلوط شده با طعم های متفاوت و کاربردی

7 - سوال کتاب داری ( 1 )

1 ) در رده بندی کتاب خانه ی کنگره در مواردی برای تقسیمات بعدی برخی موضوعات مشابه که دارای نشانه ی کاراکتر هستند ، جداولی شامل شماره هایی که همواره مبین تقسیمات فرعی خاصی هستند ، منظور شده است . این شماره ها را می توان به نشانه ی کاتر موضوع مورد نظر افزود . این شماره چه نامیده می شود ؟ نشانه ی کاتر پی در پی .

2 ) مبدع رده ی D در نظام رده بندی کنگره چیست ؟ چارلز مارتل .

3 ) الفبا توسط کدام یک از ملت های زیر به وجود آمد ؟ یونانی ها .

4 ) کدام یک از نظریه پردازان کتاب داری زیر ، چهار عامل ثبات را در خدمات مرجع قابل ذکر می داند ؟ کتس .

5 ) مهم ترین نمایشگاه کتاب های کودکان و نو جوانان کدام است ؟ نمایشگاه بین المللی کتاب کودک بولونیا .